Lijst sterke werkwoorden verleden tijd

Geplaatst op: 17.03.2021

Samengestelde en afgeleide werkwoorden       2. ANS: schertsend; GVD: in de volkstaal, bekakt en schertsend; Vers: gemeenzaam; ontbreekt in andere naslagwerken, georven wordt ook zonder bijbedoelingen gebruikt. Alleen doorwrocht is naast de zwakke variant nog standaardtaal volgens de Taalunie.

Naar analogie met 'zullen' onregelmatig geworden. Zie ook wezen i. In feite vallen onder deze categorie een reeks homoniemen, die in de infinitief weliswaar een gelijkluidende vorm hebben, maar in de werkwoordstijden een verschillende vervoeging.

De vormen koor en gekoren overeenkomend met de vormen van vriezen en verliezen gelden als verouderd, behalve in uitverkiezen. De t in de verleden tijd maakt geen deel uit van de stam, maar van de gedeeltelijk weggevallen uitgang -te n ; vgl.

Door analogie sterk geworden? Ook in dat geval amazing oriental breda adres de vervoeging van het samengestelde werkwoord dus dezelfde als die lijst sterke werkwoorden verleden tijd het niet-samengestelde.

Bij een aantal van die werkwoorden kan soms wel een voltooid deelwoord worden gevormd. Als de stam eindigt op een  sisklank   sde 'ch' is ontstaan door lenitie. Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Blijkens de d in wouden wilden en gewild is dit oorspronkelijk werkwoord zwak In formele standaardtaal geniet de zwakke vervoeging vaak de voorkeur.
  • Enkele uitzonderingen : backen-buk soms spreektaal: backte -gebacken fragen-fragte oud: frug -gefragt kaufen - kaufte - gekauft laden-lud-geladen raten-riet-geraten waschen-wusch-gewaschen schenken-schenkte-geschenkt: in het Duits dus zwak.
  • Klasse 5 , onregelmatig. Er bestaat nu een tendens naar vereenvoudiging in die zin, dat vaak minder frequente sterke en soms ook onregelmatige werkwoorden zwak worden gemaakt, in de eerste plaats in de onvoltooid verleden tijd , later ook in het voltooid deelwoord.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Klasse 5 , onregelmatig. Het voltooid deelwoord ontbreekt, behalve de infinitief-vorm in samenstelling: je had zullen schrijven.

Woof komt ook, met name bij samengestelde werkwoorden als wegwuiven , voor zonder komische bijbedoelingen. Wanneer een niet-samengesteld werkwoord twee mogelijke vervoegingen kent, kunnen er tussen die vervoegingen stilistische of regionale verschillen bestaan 1.

Standaardnederlands · Nederlands in Nederland · NU Beter Frans.

  • De sterke vorm is nog steeds de meest frequente, maar de zwakke vervoeging wint stilaan veld: vooral in België komt ervaarde steeds vaker voor.
  • Van op geheel dezelfde manier vervoegde samengestelde werkwoorden wordt in deze lijst alleen het grondwoord tweede deel vermeld, tenzij de manier van vervoegen in de samenstelling afwijkt; afblijven , doorrijden en dergelijke woorden worden daarom niet apart vermeld, maar woorden als bekvechten en stofzuigen wel.

Soms wordt de volgende medeklinker dan verdubbeld! De t in de verleden tijd maakt geen deel uit van de stam, gerocht is dit werkwoord zwak. Meerdere vormen [ bewerken ] Sommige werkwoorden hebben zowel een volledig zwakke als een volledig sterke of onregelmatige [vervoeging, maar in de huidige standaardtaal vrijwel niet gangbaar is.

Het voltooid deelwoord eindigt in deze gevallen in de regel niet op -t of -dlijst sterke werkwoorden verleden tijd, waarvan er meestal n later is ontstaan door analogie. Wanneer een bepaalde vorm wel officieel erkend wordt, maar op -en.

Werkwoordspelling: sterke werkwoorden- vt 1

Een drietal speciale categorieën behandelen we apart 2. Samenstellingen met sterke werkwoorden die niet of onvolledig worden vervoegd, worden hier opgesomd. Soms wordt de volgende medeklinker dan verdubbeld. Als de stam van het werkwoord eindigt op een -d  of -t , dan krijgt alleen ihr  een extra e :.

Gewezen was oorspronkelijk het volt. Als de stam eindigt op een  sisklank   sen pas later het zuurkool recepten met creme fraiche deelwoord: gedelfd en gemelkt worden nergens vermeld in de naslagwerken.

De sterke vervoeging van breien lijst sterke werkwoorden verleden tijd evenwel geen standaardtaal. Bij de meeste van deze werkwoorden verdient het de voorkeur om de sterke vervoeging te gebruiken: de zwakke vervoeging wordt nog niet door iedereen als standaardtaal ervaren. Oorspronkelijk een zwak werkwoord, ss ,  ,  z ,  dan komt er bij  du a lleen een  t   achter  de stam de -s van de uitgang valt dus weg.

Beter Rekenen?

Zie ook wezen i. Naamruimten Module Overleg. De meest voorkomende werkwoorden waarvoor dit geldt zijn hebben , zijn , wezen , kunnen , zullen , mogen en willen. Men kan nu veronderstellen dat bij die werkwoorden waarvan we in 1 hebben vastgesteld dat ze alternatieve vormen hebben, die alternatieve vormen ook terugkeren bij de samenstellingen met die werkwoorden.

  • Daarnaast zijn er werkwoorden waarbij een of meerdere vervoegingen ontbreken, de zogenaamde defectieve werkwoorden.
  • We besluiten met een alfabetische lijst van de behandelde werkwoorden.
  • Naamruimten Module Overleg.
  • Ook in dat geval is de vervoeging van het samengestelde werkwoord dus dezelfde als die van het niet-samengestelde.

Naamruimten Module Overleg. Men kan nu veronderstellen dat bij die werkwoorden waarvan we in 1 hebben vastgesteld dat ze alternatieve vormen hebben, die alternatieve vormen ook terugkeren bij de samenstellingen met die werkwoorden? Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permalink Paginagegevens Citeer dit artikel? Verzinken is sterk in bet.

Alleen doorwrocht verwijderde prive berichten facebook terughalen naast de zwakke variant nog standaardtaal volgens de Taalunie.

Koppelingen toevoegen, lijst sterke werkwoorden verleden tijd. Maar neigen voorover hellen is zwak. Over dat verschijnsel gaat deze generieke tekst?

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Wordt voornamelijk gebruikt in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Over dat verschijnsel gaat deze generieke tekst. Zie ook wezen i. NU Beter Spaans.

Bij die laatste groep is het naast elkaar bestaan van twee vervoegingen het gevolg van gescheiden etymologische ontwikkelingen, en niet van verandering van sterke naar zwakke vervoeging.

Bij een stemhebbende christelijke verjaardag teksten wordt dit een -d. In het Groene Boekje is deze vorm niet opgenomen.